lleig com un ferrús / lletjos com a ferrussos

Molt lleig.

Ferrús significa ‘cosa desagradable, dolenta, lletja’. Deriva de ferro amb el significat de ‘raïm verd, encara no assaonat’ amb el sufix –us que li dóna un cert matís pejoratiu.

En Tipos, modismes y còses rares y curioses de la tèrra del gè, de Joaquim Martí i Gadea, (pàg. 42 del 1r afegitó), trobem l’entrada Dònes llejes com á ferrusos.