llavar-se com els gats

Llavar-se d’una manera superficial.

NOTA: El modisme comparatiu valencià llavar-se com els gats correspon a l’expressió castellana lavarse a lo gato, a l’occitana se lavar coma los cats i la francesa faire une toilette de chat.