llàgrimes com a pésols

S’usa per a expressar que unes llàgrimes són molt grosses.

Joaquim Martí i Gadea en Ensisam de totes herbes (pàg. 11) escriu:

A la vora de la mar
vach vore un muntó de perles;
y eren dels teus ulls, chiqueta,
llàgrimes com á pésols tèndres