inflar-se (o unflar-se) com un bot (o com un boto) / inflar-se (o unflar-se) com a bots (o com a botos)

Fer-se molt gros.

En Tombatossals, de Josep Pascual Tirado, podem llegir:

Aixina com anaven caent presoners los desditxats filisteus, la gent nostra els tirava a l’aigua, bé per a que es refrescaren, bé per a que s’espavilaren del trontoll, o bé per a que esguariren de les nafres de les cudolades i pinyolades en la salmorra de la mar; però mai per a ofegar-los. Però els agrada de tal manera la salmorreta que, glop a glop, acabaren per ofegar-se tots, unflant-se com a botos.