homenot com un trinquet / homenots com a trinquets

S’empra per a dir que un home és alt, corpulent, fornit, refet, robust, cepat.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

No se quin nòm tenia, pero l’ha conegut encara, y era un homenòt com un trinquet, gròs y quadrat, molt mal carat y seriòt sempre, dret com un argue, com tots els vells d’abans, puix no va parar may corbat, perque á la manera no’l matava molt la faena.