haver-hi més dies que llonganisses (o més dies que llonganisses i més setmanes que botifarres)

S’empra per a dir que es disposa de temps de sobra per a fer alguna cosa que es vol fer i que, per tant, no cal tindre pressa de fer-la.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada llonganissa, trobem:

“Hi ha més dies que llonganisses”: es diu per indicar que hi ha molt de temps disponible o sobrer. A València alguns afegeixen: “i més setmanes que botifarres”.

NOTA: Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs i Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu arrepleguen haver-hi més dies que llonganisses i més setmanes que botifarres. El DNV recull hi ha més dies que llonganisses i dóna la definició següent: “S’usa per a indicar que hi ha molt de temps disponible o de sobra per a fer una cosa.”