haver-hi més caps que barrets

1) Es diu quan els comptes no quadren.

2) Es diu quan algú té tantes coses que fer que no dóna l’abast.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu. El Diccionari de la Vall d’Albaida recull: «Té més caps que barrets: es diu d’aquell que té massa coses i no hi pot acudir a totes.»