gros com un tudesc / grossos com a tudescs (o com a tudescos)

Molt gros.

Joaquim Martí i Gadea, en Tipos, modismes y còses rares y curioses de la tèrra del gè (pàg. 158 del 1r volum), escriu:

Y com el nòstre còs es un pòrch, se fan á menjar eixos albeurages, y están gròsos com á Tudescos, alguns dihuen que això ho fa la bondat, y atres callen y se rihuen, qu’es com siu’ posaren en corantena.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

[…] prengueren pòr y es donaren més ayre en treballar, vestintse al poch temps com á margallons, menjant ja millor y fentse gròsos com á tudescos.

NOTA: El modisme comparatiu grossos com a tudescos l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada tudesco del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1558) i hi posa com a exemple el fragment de Tipos, modismes y còses rares y curioses de la tèrra del gède Joaquim Martí i Gadea que he copiat més amunt.