gros com un tonell / grossos com a tonells

Molt gros.

En la rondalla Don Joan de la Panarra, d’Enric Valor, podem llegir:

I, a l’acte… xxxxuuuu! El cavaller es va esborronar. Quin bram d’aigua! Era gros com un tonell, i semblava una tempesta, pel soroll i el tro que produïa.