gros com un tagzim (o com un talzim) / grossos com a tagzims (o com a talzims)

Molt gros.

NOTA 1: Vegeu l’entrada tagzim del llibre El valencià de sempre.

NOTA 2: Aquest modisme comparatiu l’arreplega el Diccionari de la Vall d’Albaida.