gros com un tabal / grossos com a tabals

Molt gros.

En el Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX), de Joaquim Martí Mestre, trobem el modisme comparatiu gros com un tabal en l’entrada pasta, en el fragment següent, que també podem trobar en el llibre Col·lòquis eròtico-burlescos del segle XVIII, del mateix Joaquim Martí Mestre:

Jo festejava, sagrat!,
una xica mamelluda,
tova com lo tulipà,
fresqueta com una rosa,
grosseta com un tabal,
salerosa hasta les ungles,
dolça com lo marsapà.
I, per últim, pasta fina”

NOTA: Joaquim Martí Mestre arreplega gros com un tabal en l’entrada tabal del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1472).»