gros com a cap de gat (o com el cap d’un gat, o com un cap de gat) / grossos com a caps de gat

1) En sentit real: ‘tan gros com el cap d’un gat’.

2) En sentit figurat: ‘molt gros, molt gran’.

NOTA: El modisme comparatiu gros com a cap de gat l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada cap del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 362) i posa l’exemple següent: «y les borles de les còfies, / grosses com a caps de gats, / servint-los de abentamosques.» i tot seguit fa el comentari següent: «Els gats són animals bastant esvelts, i, per tant, el cap hi destaca sobre la resta del cos.»

L’exemple està extret del Coloqui nou per a riure’s de bona gana, sobre els sombreros rufaldats, plomalls de les escòfies, y llistes de canari que practiquen els fadrins, com tambe les divises o usanses de les fadrines y algunes viudes que aspiren a casarse, que mes llargament vorà el curiós llechiste en este primer coloqui, compost per Pep de Quelo el de Paiporta, en este añ de 1753.