gran com un gegant (o com un jagant) / grans com a gegants (o com un jagants)

Molt gran.

En el conte El forçut de Xixona, que trobem en Rondalles de l’Alacantí. Contes populars, de Joaquim Gonzàlez i Caturla, reproduït en Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, podem llegir:

Com més menjar li donaven, més se n’engolia; tant, que es va fer en dos anys alt com una torre, gran com un gegant.

En el Curial e Güelfa trobem el modisme tan gran com un jagant.