gran com hui i demà (o com hui i demà junts)

Molt gran.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, podem llegir:

Eixe madur de Pep de Quelo, tan gran com hui y dema, ¿es mes que un mama y un animal ben acabat de cap a peus?

NOTA: Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu arreplega el modisme comparatiu ser tan gran com hui i demà i ens informa que es troba en la Rondalla de Rondalles de Lluís Galiana.