got com una torre / gots com a torres

S’usa per a expressar que un got és de grandària considerable.

En la rondalla El Castell del Sol, d’Enric Valor, podem llegir:

L’Home del Sol, coent del merescut bonegó, en el fons es va alegrar molt d’aquella decisió de la muller, puix que estava més baldat que un ruc de llenyater. Li vingué però que molt rebé, de beure’s un got de vi com una torre, per reconfortar el seu cor, i gitar-se a dormir com un beneit hores i hores.