gord com una botifarra / gords com a botifarres

Referit a determinades parts del cos d’una persona com ara el nas, els dits, les cames, les mans, les cames o el penis: molt gord, molt gros. Té caràcter pejoratiu, s’usa per a ridiculitzar.

Joaquim Martí i Gadea retrata en el seu poema Els Cudolets un persotatge popular que va ser famós en la seua època, conegut com el Calvo de Beniarrés. En el Cudolet Huitau el descriu així:

Y si veren al sugécte…
es riuríen pa tot l’any,
puix te un cap com un moltó,
la cara com un sedaç,
orelles com dotrinetes
y dos ulls com á reclams,
el nás com una carjófa
d’eixes que van espigant,
els morros de cuciól,
la panja com un tabal,
unes mans com á raquetes,
els bracets com un forch d’alls,
en una braça de anques
y unes cametes de á pam,
gordes com á botifarres
que fan del budell cular,
una esquena tan reampla
com una taula de naps,
uns turmells, com bóus de oca
y uns péus torts y mal formats.
Y es pa que hiaja de tot
en este mon d’así baix,
puix segons en l’atre barrio
res d’asó dihuen que hia…