gord com un sac / gords com a sacs

Molt gord, molt gros.

Fa referència, evidentment, a un sac ple.

En I conte contat…, de Jordi Raül Verdú, llegim:

A mesura que anaven passant els dies, amb tanta botifarra, llonganissa i cuixot, anava fent-se gord com un sac.