gord com un botijó / gords com a botijons

Molt gord, molt gros.