gord com un bassi / gords com a bassis

Molt gord, molt gros.

El lingüista alcoià Jordi Colomina i Castanyer en el llibre El valencià de la Marina Baixa escriu:

[…] a Alcoi el bassi és la ‘pila d’una font pública on no es pot llavar perquè no té passera’, i també en les comparances gord com un bassi i un auelo com un bassi.