gord com un barril / gords com a barrils

Molt gord, molt gros.