gola com una sària

S’usa per a expressar que algú és molt menjador, molt fartó.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Lluís Fullana Mira en el Refraner valencià.