geni com una espardenya

S’empra per a dir que algú té molt mal geni, que és eixut, desagradable, que no és fàcil tractar amb ell.

Aquest modisme comparatiu és d’ús habitual en el parlar d’Alcoi.