geni com un espigó

S’empra per a dir que algú té molt mal geni, molt mal caràcter.