geni com un esguit de bací

S’empra per a dir que algú té molt mal geni, molt mal caràcter.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

Era una doneta com del colse á la má, primeta y moreneta, pero d’un geniet com un esguit de bací, que de no res s’encenía com un lluquet, y desplegava una llengua com un tallant; […].