gelat com la neu

Molt fred, molt gelat.

En la novel·la L’art de Raimon, d’Àlan Greus, podem llegir:

El primer contacte em va fer enretirar les mans ràpidament: el ferro estava gelat com la neu. Al llarg de la nit devíem haver ultrapassat els zero graus.

La neu és molt gelada i, també, molt blanca, però mentres el modisme comparatiu blanc com la neu s’usa moltíssim, el modisme gelat com la neu s’usa ben poc. I ho trobe inexplicable, perquè ben poquetes coses podem trobar en el món més gelades que la neu.

NOTA: Els valencians usem l’adjectiu gelat per a expressar que una cosa no és calenta. Gelat no significa necessàriament congelat. En els parlars valencians significa, normalment, fred i, a voltes, simplement, a temperatura ambient.