gelat com el morro d’un gos (o com el nas d’un gos, o com un morro de gos, o com un nas de gos)

Molt fred, molt gelat.

NOTA: Els valencians usem l’adjectiu gelat per a expressar que una cosa no és calenta. Gelat no significa necessàriament congelat. En els parlars valencians significa, normalment, fred i, a voltes, simplement, a temperatura ambient.

Els gossos sempre tenen el morro gelat.