fort com una estral / forts com a estrals

Molt fort.

La paraula estral, àmpliament usada pels valencians, és una variant formal de destral.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida recull: «Estar fet una estral: estar molt fort.»