flac com una estella / flacs com a estelles

Referit a persones: molt flac, molt prim.

En la narració juvenil Quan arriba el crepuscle, de Manel Álamo, podem llegir:

Flac com una estella, cabells curts i en punta, barba de dos dies i els ulls perduts per l’habitació.