flac com un gos perdiguer / flacs com a gossos perdiguers

Referit a persones: molt prim, molt flac.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

[…] pero així com hia qui baratant baratant s’apanya, éll al revés, cuant més barates feha molt més s’arruinava, y per això tots els majos, haques, mules y burros tòrts, cegos, coixos, baldats y flachs com á gosos perdiguers, tots els arreplegeva éll.