flac com un espigó / flacs com a espigons

Referit a persones: molt flac, molt prim.

S’anomena espigó a allò que queda d’una panolla de dacsa després de desgranar-la. En valencià també rep els noms de barrusca, espigot i suro.