flac com un esparralló / flacs com a esparrallons

Referit a persones: molt flac, molt prim.

Rep el nom d’esparralló el peix de l’orde dels perciformes, de la família dels espàrids, espècie Diplodus annularis, verd per la part de dalt, blanc pels costats i amb una taca negra en forma d’anell en la base de la cua.