flac com un card / flacs com a cards

Referit a persones: molt flac, molt prim.