flac com un canyot / flacs com a canyots

Referit a persones: molt flac, molt prim.

El canyot (o canyoca) és la tija de la dacsa.