figa com un cabàs

1) En sentit real s’empra per a dir que una dona té una vulva molt gran.

2) En sentit figurat i referit a una dona, s’empra per a dir que té molta barra.

3) En sentit figurat i referit a una dona, s’empra per a dir que és molt tranquil·la, que no s’immuta per res, que no s’enfada mai, fins i tot, quan hauria de fer-ho.

S’usa sempre amb el verb tindre.

Joan Fuster, en Destinat (sobretot) a valencians, escriu:

S’hi van enfadar, curiosament, i simultàniament, amb la dreta més infecta: l’incident fou el d’una “massa coral” que entonava, amb una unànime “valenciania”, el “Maria Rosa, que bona estàs, / tens una figa com un cabàs!” o “La pàtria valenciana / s’empara baix ton mant”. En tot cas no era La internacional.

En Ramona Rosbif, d’Isa Tròlec, podem llegir:

Si l’haguera vista pujar al cotxe! duu pantalons blancs… li clareja tot… deu tindre una figa com un cabàs!

En la novel·la L’any de l’embotit, de Ferran Torrent, llegim:

¡Vols vore què tinc ací? Doncs mira –s’emprenyà la madam alçant-se la falda i abaixant-se les bragues–. Una figa com un cabàs! ¡Ho veus?

En la novel·la Els neons de Sodoma, de Xavier Aliaga, trobem:

“Açò es una estupidesa com un piano de gran i jo tinc la figa com un cabàs”, es fustigava.

En El cel a trossos: gent de Benborser, de Salvador Company, podem llegir:

[…] perqué ja de novençans la seua dona –la tia Esperança estava plorant just darrere d’elles, d’esquena, i semblava no escoltar-les–, que ha de tindre una figa com un cabàs, el va guipar una nit al corral de sa mare ficant-li-la a les gallines.

Àlvar Monferrer, en El romancer valencià, arreplega el romanç No hi ha mal que per bé no vinga o La muller de Don Roc, en el qual trobem:

[…] la meua Maria Rosa
té una figa com un cabàs;
que puga usar bé
és mal dret matrimonial,
que això és posar el pardal
dins del fondo d’un llibrell.

Vicent Ortega, en la novel·la El collidor d’ànimes, escriu:

El Picaportes, mig borratxo, cantava una cançoneta de taverna procaç i cridanera, que parlava d’una tavernera amb la figa com un cabàs i les mamelles com dues sàrries.

Les versions que jo he sentit d’eixa cançoneta, barroeres i bròfegues a més no poder, són les següents:

Ai xica roja, que bona estàs.
Tens una figa com un cabàs,
i unes mamelles com a melons.
Ai xica roja, ¡toca’m els collons!

I també la variant:

Maria Rosa, que bona estàs.
Tens una figa com un cabàs,
i unes mamelles com a perols.
Xiqueta meua, ¡tu a mi no em vols!

El novel·lista otosí Joan Olivares inclou, en la novel·la Dies de verema, la cançoneta següent:

La dona del tio Torraes,
la que on es gita fa jaç,
no té mamelles, té cànters,
la figa com un cabàs.

I en la mateixa novel·la, escriu:

Com un cabàs la deu tindre eixa femella. I com et vas poder aguantar sense envestir-la?

En el Diccionari de la Vall d’Albaida trobem:

Tindre la figa com un cabàs: es diu d’una dona que és molt tranquil·la.

Cal recordar que la paraula cabàs, en valencià, s’usa metafòricament per a referir-se als òrgans sexuals femenins. En eixe sentit la trobem en El virgo de Vicenteta i l’alcalde de Favara, de Josep Bernat i Baldoví:

Embarcant-me en un cabàs / a on no toquen sòl les faves.

NOTA: Aquest modisme comparatiu, molt usat en valencià, l’arrepleguen Cristòfol Martí i Adell en El nostre refranyer, Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs i el Diccionari de la Vall d’Albaida. Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu arreplega tindre la figa com un cabàs (com un pandero, com una barcella). El DNV de l’AVL no recull aquesta comparança.