fi com una seda

1) Referit a una persona: ‘que és molt distingida, molt elegant, molt educada, que té molt bon gust’.

4) Referit a una cosa: ‘que és suau, agradable, dolça, amorosa’.