fer-se com a tabals

En sentit figurat i referit a dues persones que es barallen i es peguen: fer-se els cossos inflats a conseqüència dels colps rebuts.

En el llibre Literatura de canya i cordell al País Valencià, de Joaquim Mestre, podem llegir el fragment següent del Coloqui nou de la casulla, publicat l’any 1800:

Y en hu em vach enllapisar, y a puñades y pesics, es férem com a tabals.

NOTA: Joaquim Martí Mestre recull el modisme comparatiu fer-se com a tabals en l’entrada tabal del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1472) i ens diu que és una locució comparativa usada ‘per a ponderar el fet d’inflar-se a colps’ i posa com a exemple el fragment del Coloqui nou de la casulla que he copiat més amunt.