fer com la beata bruixa, que amaga la cara i mostra la cuixa

S’usa per a expressar la idea de doble moral, de doble vara de mesurar, d’hipocresia.

El Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada bruixa inclou, entre altres unitats fraseològiques que s’empren per a expressar la hipocresia, aquesta: «Beata bruixa, amaga la cama i mostra la cuixa» (Cat., Val.)»