esmunyir-se com a rates

1) En sentit real: escapar-se hàbilment d’un lloc determinat.

2) En sentit figurat: escapar-se fàcilment de situacions difícils, compromeses, problemàtiques; defugir amb facilitat els compromisos, les obligacions, els deures, les responsabilitats; evitar hàbilment situacions que són contràries als nostres interessos.

En la novel·la L’últim serv, de Maria Ibars, trobem:

Elles s’esmunyien com a rates defenent el treball fet, tapant el cabàs amb presses i curruixes i amagant-lo quan podien.