esclafir com una tralla / esclafir com a tralles

Produir un soroll sec, brusc, agut, com quan es fa espetegar una tralla.

En la narració curta Fruita de repom, dins De la meua garbera, de Josep Pascual Tirado, trobem:

L’airegada es fa a cada punt més forta; la fullaraca de l’emparrat cau i s’arremolina i balla unes frenètiques bolangeres, mentres les vares seques de la parrissa esclafixen com a tralles i el ramatge nugós, sec i pelat de l’arbreda remoreja de valent i mescla els seus esclafits al cluixir del cabiró.

NOTA: He escrit la paraula airegada tal com apareix en l’edició original, la de 1935, malgrat que en l’edició de 1996 la paraula ha estat indegudament canviada per airejada.