ert com una fulla de pitera / erts com a fulles de pitera

1) En sentit real i referit a qualsevol cosa: dret i rígid.

2) En sentit figurat i referit a les orelles d’una persona o d’un animal: peparades per a escoltar amb molta atenció.

En la narració ¿A miches? ¡Ni en la dona!, de Vicent Pla Mompó, podem llegir:

–Tu diràs –somicà aquéll, tremolant-se i posant ertes com a fulles de pitera les orelles.

NOTA: El modisme comparatiu erts com a fulles de pitera l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada fulla del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 757), posa com a exemple el fragment de la narració ¿A miches? ¡Ni en la dona!, de Vicent Pla Mompó, que he copiat més amunt, i fa el comentari següent: «Locució que remet a l’aspecte rígid de les piteres.»