ert com un granísol / erts com a granísols

Amb el cos rígid a causa del fred. Enravenat, enrederat.