entrar com un gos (o com un gos en missa) / entrar com a gossos (o com a gossos en missa, o com els gossos, o com els gossos en missa)

Entrar en un lloc determinat silencionament, sense saludar ni dir res a ningú.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Lluís Fullana Mira en el Refraner valencià. i el Diccionari de la Vall d’Albaida.