enrotllat com una anguila (o com una anguila maresa)

1) En sentit figurat: ‘baldat, cruixit, fet pols’.

2) En sentit figurat: ‘amb dolors fortíssims, insuportables’.

3) En sentit figurat: ‘mort’.

Aquest modisme s’usa a la ciutat de València i comarca de l’Horta. L’autor teatral Eduard Escalante el va usar diverses voltes en els seus sainets.