enjoiada com una Mare de Déu

Referit a una dona: adornada amb joies d’una manera excessiva, exagerada.