encés com una pebrera (o encés com pebrera) / encesos com a pebreres

Molt enfadat, enrabiat, irritat, indignat, furiós.

Joaquim Martí Mestre recull aquest modisme comparatiu en el Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric, en l’entrada pebrereta (pàg. 497). Escriu:

 […] encés com pebrera: “Al mur se la llasca, / ensés com pebrera” (Solemne chasco…, 4) […]