dits com a botifarres (o com a botifarrons)

1) S’empra per a dir que algú té els dits boteruts.

2) S’empra per a dir que algú té els dits molt inflats.

En la rondalla La cendrellosa, dins el llibre Rondalles de la Vall d’Albaida i l’Alcoià, recollides per Francesc Gascón, podem llegir:

Les germanastres van provar de posar-se la sabata de cristall, però com tenien els peus tan grans, amb uns dits com a botifarres, a cap de les dos no els va venir bona.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada dit, trobem:

Dits com a botifarres o com a botifarrons: dits molt gruixats.

NOTA: El DNV arreplega la locució comparativa d’igualtat com a botifarrons que definix com a ‘molt unflats’.