disparat com una fona

S’usa per a expressar que algú o alguna cosa surt rabent, molt de pressa, amb molta velocitat.

NOTA 1: Joaquim Martí Mestre recull aquest modisme comparatiu en el Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric.

NOTA 2: El DNV arreplega la locució comparativa d’igualtat com una fona que definix com a ‘molt ràpidament, a gran velocitat’.