disparat com a pedra en fona (o com pedra en fona)

S’usa per a expressar que algú o alguna cosa surt rabent, molt de pressa, amb molta velocitat.

Com a pedra en fona (o com pedra en fona) significa, evidentment, ‘com una pedra llençada amb una fona’.