diners com per a parar un tren

Una quantitat molt gran de diners.

S’usa habitualment amb el verb tindre, però també pot emprar-se amb altres verbs com ara guanyar, posseir, arreplegar, heretar, etc.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.