dinar com un paborde (o com un pavordi) / dinar com a pabordes (o com a pavordis)

Dinar molt bé i en abundància.

NOTA: La variant formal pavordi no és normativa, però ha sigut i encara és d’ús habitual en els parlas valencians. Es pronuncia amb o oberta i v labiodental.